Andreas van der Schaaf
Privacy & Copyright

Creative Enterprises B.V. (ACE) vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte gegevens. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor ACE dan ook zeer belangrijk. ACE conformeert zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.ACE zal nooit uw gegevens delen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derde partijen zonder uw toestemming.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer. Deze site maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden gebruikt om het gebruik van onze site makkelijker te maken voor u. U kunt cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen.

Wijzigingen

Creative Enterprises behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Copyright

Alles op deze website, andreasvanderschaaf.com en alle onderliggende pagina’s, zoals fotomateriaal, teksten, logo’s, beelden, geluiden en programmatuur zijn het eigendom van Creative EnterprisesB.V(Ltd). & Andreas van der Schaaf.

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, print, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andreas van der Schaaf. Met uitzondering van de onderdelen waar specifieke toestemming bij vermeld staat. De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming vereist van Creative Enterprises B.V..
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij proberen de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van onze site en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.toost.com en/of alle onderliggende pagina’s te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Privacy

Creative Enterprises B.V. (ACE) considers it important to handle confidentiallyl and carefully the information provided by you. In the implementation of its activities, the protection of personal data for ACE also very important. Therefore, to ACE ceases the Personal Data Protection Act.ACE will never share your data, rent or otherwise make available to third parties without your consent.

Copyright

Everything on this website, and all of the underlying andreasvanderschaaf.com pages, such as photographs, texts, logos, images, sounds, and software are the property of Creative Enterprises b.v. & Andreas van der Schaaf.

Nothing of this site may be reproduced and/or multiplied by means of press, print, photocopy, microfilm, digital techniques, the internet, or in any other way, without the prior written consent of Andreas van der Schaaf and or Creative Enterprises B.V.(Ltd). With the exception of the parts where specific permission to listed. The content of this site is intended for personal, non-commercial use. For any other use is pre-authorisation of Creative Enterprises B.V. .

In spite of the constant care and attention that we give to the composition of this site, it is possible that certain information is incomplete or incorrect. We try to keep information shown as fully as possible. Any changes to the information can be made at any time without prior notice.

We exclude all liability for any damage, direct or indirect, of whatever nature, arising out of or in any way related to the use of our site and/or information, or with the temporary inability www.toost.com and/or all of the underlying pages to consult. In addition, we are not liable for any damage, direct or indirect, which is the result of the use of information by means of the site is obtained.

Cookies

Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer. This site uses temporary cookies. These cookies do not contain personal information and are used to the use of our site to make it easier for you. You can refuse cookies by this in your browser.

Changes

'ACE' reserves the right to make changes to the privacy statement. On this page you will always find the most recent information.

 

About us | Contact | Privacy | Press | FAQ | Disclaimer   
Web Development